سارینا

من متولد شدم

چهلمین روز زندگی من

چهل روز باشد که زن بنشيند از بعد زادن تا بدانگه که پاک شود، بدان چهل روز به گرمابه نشود و نماز نکند. گويند به چله در است . (فرهنگ اسدي ). چهل روز ايام نفاس زن پس از زائيدن . (ناظم الاطباء):
برافشاندم خدوآلود چله در شکاف او
چو پستان مادر اندر کام بچه ي ْ خرد در چله . عسجدي (از فرهنگ اسدي ). چهل روزي که درويشان در گوشه اي نشينند و روزه دارند و عبادت کنند. (برهان ). چهل روزي که درويشان و مرتاضان براي ذکر و فکر و طاعت وعبادت خلوت گزينند. (انجمن آرا). ايام معهود که مرتاضان در آن خلوت گزينند و رياضت کشند. (آنندراج ). چهل روزي که مرتاضان و درويشان در گوشه اي نشسته روزه دارند و عبادت ميکنند. (ناظم الاطباء).صوم الاربعين . (حاشيه برهان قاطع چ معين از دائرةالمعارف اسلام ). مدت چهل روز که صوفيه در رياضت گذرانند. عبادت خاص يا رياضت و ترک حيواني در مدت چهل روز مرصوفيان و مرتاضان را. چهل روزي که در آن مرتاضان و درويشان چله نشينند. چهل روز ترک حيواني گفتن و ديگر رياضات ورزيدن: پس از پنجاه چله در چهل سال مزن پنجه درين حرف ورقمال .نظامي . چهلم مرگ عزيزي ، چون اربعين امام حسين (ع ) چله امام . روز چهلم مرگ عزيزي که درآن روز عزاداري کنند و مراسم خاص به جاي آرند. چهلمين روز مرگ کسي که در آن روز مجلسي براي طلب آمرزش او به پاي دارند و اِطعام مساکين کنند و بازماندگان و منسوبان وي به سر خاک مرده روند. روزي که در آن چله مرگ عزيزي را گيرند. روزي که عزاي چهلم مرده را منعقد سازند. چهلمين روز عمر کودک ، که در آن روز مراسم چل روزگي طفل را گيرند. روز چهلم تولد نوزاد. چهلم کودک نوزاده . چهل روز اول عمر نوزاد، که در چل روزگي طفل را شست و شوي داده ، آب چله ريزند. روز چهلم ولادت طفل که در آن روز چله کودک را گيرند و آب چله طفل را ريزند. و رجوع به چهلم شود. اربعين . (نصاب ). مطلق اربعين ، اعم از چهل روز يا چهل سال . مخفف چهله . چهل روز: چله اي در خم برآر و چله اي اندر سبوهمچو مي صافي شوآنگه در دل مينا نشين .باقرکاشي (از آنندراج ).و رجوع به اربعين شود. در تداول عامه ، به قسمتي از فصل زمستان و تابستان اطلاق شود. مدتي معين از فصل زمستان و نيز تابستان . رجوع به ترکبيات اين کلمه شود. -چله بزرگ (...زمستان و ... تابستان ) ; چهل روز از موسم زمستان که آغاز آن مطابق اول دي ماه ، (هفتم دي ماه جلالي ) و پايانش دهم بهمن ماه (شانزدهم دي ماه جلالي ) است .و چهل روز از موسم تابستان که اول آن مطابق است با اول تير ماه (پنجم تيرماه جلالي ) و آخر آن دهم مرداد ماه (شانزدهم مرداد ماه جلالي ) ميباشد.-چله تابستان ; چهل روز اول فصل تابستان که در اصطلاح عامه ، چله بزرگ نيز ناميده مي شود، و گاه کنايه از گرماي سخت هم باشد; چله تابستون .-چله زمستان ; همان چله بزرگ است و گاه در تداول عامه ، کنايه از سرماي سخت باشد. چله زمستون .-چله کوچک (... زمستان ، ... تابستان ) ; در تداول عامه ، بيست روز از فصل زمستان و بيست روز از فصل تابستان را شامل است ، بدين ترتيب که بيست روزه زمستان ، از دهم بهمن ماه (هفدهم بهمن ماه جلالي ) شروع شود و آخر بهمن ماه (پنجم اسفند ماه جلالي ) به آخر رسد، و بيست روزه تابستان ، آغاز آن ازدهم مرداد ماه (شانزدهم مرداد جلالي ) و پايان آن آخرمرداد (ششم شهريور جلالي ) باشد.-----------------
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۲ اسفند۱۳۸۷ساعت 13:41  توسط سارینا  | 

 
Right Brain/ Left Brain Quiz
The higher of these two numbers below indicates which side of your brain has dominance in your life. Realising your right brain/left brain tendancy will help you interact with and to understand others.
Left Brain Dominance: 16(16)
Right Brain Dominance: 16(16)
Right Brain/ Left Brain Quiz